Lake Hazar & Keban Reservoir, Turkey

Lake Hazar & Keban Reservoir, Turkey