Lake Hazar & Keban Reservoir, Turkey

Lake Hazar & Keban Reservoir, Turkey

Coast near Ceyhan, Turkey

Coast near Ceyhan, Turkey

Latakia, Syria

Latakia, Syria

Haifa, Israel

Haifa, Israel